Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Филиал Разград

Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Каолин АД
Сеново, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"