Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Алумни секции

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ осигурява връзката между фирмите - потребители на кадри и студентите на Русенски университет. Целта е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците на университета и подпомагане на професионалната им реализация.

Услугите, които предлага Центърът за Кариерно Развитие са следните:

  • Кариерно консултиране.
  • Организиране на семинари по кариерно развитие. 
  • Организиране на стажантски програми. 
  • Провеждане на дни на стажовете на кариерата. 
  • Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета. 
  • Изграждане на практически умения опит сред младите хора 
  • Създаване на по-ефикасен пазар на труда и подобряване на инвестиционния климат. 

 

Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, възпитаници на Русенски университет. ​
В структурата на Филиал Разград функционират две катедри: Катедра Биотехнологии и хранителни технологии и Катедра Химия и химични технологии.
В структурата на филиал Силистра функционират две катедри: Катедра Филологически науки и Катедра Технически и природоматематически науки.
В структурата на факултета функционират три катедри: Катедра Здравни грижи, Катедра Обществено здраве и социални дейности и Катедра Физическо възпитание и спорт.
В структурата на факултета функционират четири катедри: Катедра Публичноправни науки, Катедра Частноправни науки, Катедра Наказателноправни науки и Катедра Чужди езици.
В структурата на факултета функционират пет катедри: Катедра Математика; Катедра Педагогика, психология и история; Катедра Български език, литература и изкуство; Катедра Информатика и информационни технологии и Катедра Приложна математика и статистика.
В структурата на факултета функционират три катедри: Катедра Мениджмънт и бизнес развитие; Катедра Икономика и Катедра Европеистика и международни отношения.
В структурата на факултета функционират четири катедри: Катедра Двигатели и транспортна техника; Катедра Транспорт; Катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и Катедра Физика.
В структурата на факултета функционират шест катедри: Катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане; Катедра Електроника; Катедра Автоматика и мехатроника; Катедра Компютърни системи и технологии; Катедра Телекомуникации и Катедра Теоретична и измервателна електротехника.
В структурата на факултета функционират три катедри: Катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Катедра Материалознание и технология на материалите и Катедра Техническа механика.
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"