Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Отрасъл
Икономика
Вид
Стаж
Публикувана на
12.09.2018 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
Бълагрия 
Лице за контакти
Христиан Даскалов 
Телефон
+359 2 987 22 86 
e-Mail


Описание

За позицията:

  • Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри, обучаващи се в сферата на обществените и корпоративни комуникации, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
  • Стажантът ще бъде ангажиран с PR дейностите на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) в т.ч. планиране, изпълнение и отчитане на комуникационните активности. Ролята включва общуване с широк кръг от заинтересовани страни онлайн и в присъствена форма.
  • Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на определени задачи.

Изисквания:

  • Познания в сферата на публичните комуникации. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:

  • Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г., Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката.
  • Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:

  • Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
  • При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.
  • Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Позициите ще бъдат отворени и ще се кандидатства онлайн чрез централизирания портал за студентски стажове в държавната администрация на www.staj.government.bg до 23.09.2018 г. включително. Провеждането им ще може да бъде реализирано както в присъствена, така и в дистанционна форма,
което ги прави удачни за студенти от цялата страна. Позициите периодично ще се обновяват в рамките на академичната година.

Цялата информация по темата е налична на следния адрес:
https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

 

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"