Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
24.10.2018 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Десислава Ковачева 
Телефон
082 886258  
e-Mail


Описание

СТАЖАНТ ЕКСПЕРТ, ТЪРГОВИЯ - Проект „Нова възможност за младежка заетост”

“ОРГАХИМ“ АД е една от най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на лакове, бои, мазилки и химически продукти. Продуктите на дружеството намират широко приложение във всички отрасли на икономиката. Фирмата търси да назначи подходящи кандидати за: СТАЖАНТИ по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, в изпълнение на схема „Младежка заетост“, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се осъществява от Агенция по заетостта и Бюрата по труда:

СТАЖАНТ СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Изготвя заявки за покупка, споразумения за доставка, води преговори по отворени поръчки;
• Надлежно обработва всички документи и съхранява информацията в електронен формат с цел изготвяне на справки и анализи за ефективността на снабдяването;
• Проследява всички параметри по изпълнението на доставката, следи за спазване на договорните условия;
• Участва активно в търсенето и развитието на нови, алтернативни доставчици.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Висше икономическо образование – „Икономика“, „Икономически науки“, „Търговия“, „Стокознание“ или сходна;
• Много добро владеене на английски език;
• Компютърна грамотност - MS Office (Excel, MS Word);
• Добри комуникационни умения и работа в екип;
Задължителни изисквания за кандидатите за участие в проект „Нова възможност за младежка заетост ”:
Да са на възраст до 29 г. включително;
• Да са с постоянен или настоящ адрес в населеното място;
• Да не участват в никаква форма на заетост – регистрирани в Бюро по труда - Русе;
• Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
• Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
• Сключване на трудов договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване и/или назначаване на постоянен трудов договор;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Актуална автобиография;
• Копие на диплома за завършено образование.

За да кандидатствате, моля изпратете подробна автобиография на английски език и препоръки, ако има такива.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

 

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"