Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
10.03.2021 00:00:00
Фирма 
 
Град
 
Държава
 
Лице за контакти
Венко Стоев 
Телефон
+359 973/7­28­92 
e-Mail


Описание

ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:
Ядрена енергетика

Топло и ядрена енергетика

Промишлена топлоенергетика

Електроенергетика и електрообзавеждане

Топлотехника

Хладилна и климатична техника

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Електроника

Автоматика, информационна и управляваща техника

Компютърно управление и автоматизация

Машиностроителна техника и технологии

Машиностроене и уредостроене

Хидравлична и пневматична техника

Инженерна физика

Физика

Приложна ядрена физика

Ядренофизични методи

Ядрена енергетика и технологии

Ядрена химия

Химия

Радиохимия

Радиохимия и радиоекология

Органична химия

Инженерна химия и съвременни материали

Материалознание

Химия и екология

Химични технологии

Електрохимични технологии и защита от корозия

Химично инженерство

Неорганични вещества

Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии


Изисквания към кандидатите:

• записан ІІІ курс по специалност от обявените

• минимален среден успех ­ много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година

• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

• да са български граждани

Условия за провеждане на стажа:

• продължителност – по избор, считано от 05.07.2021 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици

• стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.

• възможност за ползване на безплатен служебен транспорт

• безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление по образец

• Мотивационно писмо

• Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

Срок за подаване на документи – до 15.05.2021 г.

Срок за класиране – две седмици след изтичане на горепосочения срок.
Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Централно деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg

За информация: тел. +359 973/7­28­92 тел. +359 9 ­45­25

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ОТ

...................................................................

(име фамилия)

 

...................................................................

 ( постоянен адрес)

 

...................................................................

 ( телефон )

 

...................................................................

 ( email адрес)

 

Уважаеми г-н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

Моля да бъда приет/а/ на платен летен стаж в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода от ……………………………………………………………………………………………………….

(за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици, считано от 05.07.2021 г., съответно до 31.07.2021г. или 27.08.2021г.)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че предоставям свободното си, информирано и недвусмислено съгласие „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, да обработва личните ми данни за целите на платен летен стаж 2021 г. и същите да бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител в отдел „Планиране и подбор на персонала“, управление „Персонал”.

Заявявам своето съгласие „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да използва неограничено във времето и територията, както в България, така и в чужбина, създадените с мое участие интервюта и снимки по повод участие в платен летен стаж 2021 г., в т.ч. да ги съхранява, публикува и разпространява, по начин, по който „АЕЦ Козлодуй” ЕАД сметне за добре.

Известно ми е, че имам право да променя или оттегля съгласието си по всяко време чрез изпращане на писмено заявление до „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на електронна поща: karieri@npp.bg.

Прилагам следните документи:

  • Мотивационно писмо
  • Уверение със среден успех от последен завършен семестър от висшето учебно

заведение,  в което се обучавам.

 

 

____.____.2021 г.                                                                С уважение:

гр. Козлодуй

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"