Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Лятна стажантска програма Елаците Мед

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
19.03.2020 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
Бълагрия 
Лице за контакти
РЕНИ В. ВЪЛЧЕВА 
Телефон
+35929021334 
e-Mail


Описание

Елаците-Мед АД - една от водещите минни компании в България

Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, е водещо дружество в минната индустрия на България с основен предмет на дейност, добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“.  

Дейността се осъществява на територията на две площадки – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс. Добитата руда се транспортира от Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, до Обогатителен комплекс, в с. Мирково, по 6,7 километрова магистрална гумено-транспортна лента, разположена в уникален тунел, преминаващ през Стара планина.

Днес рудникът се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

Повече от тридесетилетия Елаците и Геотехмин успешно внедряват съвременни технологични и управляващи системи и компютърни  технологии, като през последните няколко години реализираме програма за дигитална трансформация на цялостния  производствен процес.

Постоянно се търсят и реализират иновативни и екологични проекти.  В Елаците-Мед са ангажирани над 1850 служители, като непрекъснатото се повишава тяхната квалификация, както и условията на труд и безопасността при работа.

Компанията допринася за социално-икономическото развитие на община Етрополе и общините от Средногорието, на чиито територии развива своята дейност.

Лятна Стажантска ПРОГРАМА 

Ние планираме прецизно подбора на кадрите и управлявяме с голямо внимание кариерното им развитие.

През 2020 г. организираме 10-та юбилейна лятна Стажантска програма.Тя е насочена към студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти, без стаж по специалността, от техническите и икономическите специалности, от различни висши учебни заведения, които имат желание да придобият практически опит в една от водещите компании в минната индустрия.

Стажантската програмата се провежда през юли, август и септември. Всеки кандидат може да заяви предпочитан от него период от време, от един до три месеца, в зависимост от възможностите.

Стажът се провежда на двете работни площадки на компанията – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, от наставници с богат опит, доказали своите професионални умения в дружеството.

За изминалите девет години в Стажантската програма се включиха повече от 250 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната. 52-ма от тях са вече служители на Елаците-Мед АД. Задържането и развитието на професионалисти за ключови позиции е в основата на успеха и стабилността на фирмата.

Програмата дава шанс за професионална реализация на млади  специалисти, както е и успешна практика за сътрудничество между бизнеса и университетите.

Изисквания:

В Стажантската програма могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

ü  Разработване на полезни изкопаеми;

ü  Открито разработване на полезни изкопаеми;

ü  Обогатяване и рециклиране на суровини;

ü  Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;

ü  Маркшайдерство и геодезия;

ü  Механизация на минното производство;

ü  Автоматика, информационна и управляваща техника;

ü  Електроенергетика и електрообзавеждане;

ü  Компютърни технологии в инженерната дейност;

ü  Геология;

ü  Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;

ü  Техника и технологии на взривните работи;

ü  Хидрогеология и инженерна геология;

ü  Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето;

ü  Хидротехническо строителство;

ü  Химично инженерство;

ü  Физика;

ü  Електроника и електротехника;

ü  Машиностроителна техника и технологии;

ü  Машиностроене и уредостроене;

ü  Компютърно и софтуерно инженерство;

ü  Телекомуникации;

ü  Транспортна техника и технологии;

ü  Технология и управление на транспорта;

ü  Управление на проекти в строителството;

ü  Транспортно строителство;

ü  Международни икономически отношения;

ü  Управление на човешките ресурси;

ü  Право;

ü  Бизнес администрация;

ü  Туризъм.

Какво предлагаме:

  • Обучение в   мотивиращ екип от професионалисти, в едно от водещите дружества в минната индустрия на България;
  • Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда;
  • Възможност за професионална реализация;
  • Трудов договор и месечно възнаграждение – за периода на стажа;
  • Добър пакет от социални придобивки.

Какво се очаква от кандидатите:

  • Желание да учат и да работят в екип;
  • Готовност за работа с нови технологии;
  • Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи;
  • Инициативност и организираност.

Как да кандидатствате за Стажантската програма

Очакваме от Вас автобиография, мотивационно писмо и уверение на e-mail: jobs@ellatzite-med.com или на адрес: Елаците-Мед АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация", с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по-късно от 1 май 2020 г.

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в Елаците-Мед АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

Очакваме ви!

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"