Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Юрисконсулт Русе

Публикувана на
21.04.2021 22:47:21
Фирма
Град
София
Държава
България
Телефон


ОТП Факторинг България ЕАД, част от Групата ОТП и дъщерно дружество на банка ДСК обявява
свободна позиция за длъжността:
Юрисконсулт Съдебни вземания по заместване
Вашите отговорности и задължения:
• Осъществяване на процесуално представителство, образуване и водене на изпълнителни и
искови дела по реда на Граждански процесуален кодекс
• Осъществяване на принудително изпълнение по реда на Закона за особените залози
• Активно комуникиране и взаимодействие с външни партньори на дружеството (съдебни
изпълнители, адвокатски кантори и др.), ангажирани с изпълнителното производство
• Провеждане разговори и срещи с длъжници, във връзка с принудителното събиране на
вземанията на Дружеството
• Предоставяне на консултации по правни казуси, свързани с принудителното изпълнение
• Оказване на правна помощ на служителите в дружеството за постигане на извънсъдебни
споразумения с длъжниците
• Следене на изпълнението на постигнатите споразумения
• Оказване на съдействие на отговорните служители при продажбата на активи, вещи и
обезпечения на Дружеството
• Изготвяне на договори, споразумения и други документи, свързани със събиране на
вземанията на Дружеството
• Поддържане и обновяване на клиентската картотека.
Изисквания:
• Придобито висше юридическо образование
• Придобита юридическа правоспособност
• Опит в управлението на съдебни вземания (минимум година)
• Отлично познаване на нормативната база в областта на търговското, облигационното,
вещното, гражданско материално и процесуално право
• Умения за бързо разработване на юридически издържани решения в областта на управление
и преструктуриране на проблемни вземания, процесуално представителство в исков и
изпълнителен процес
• Способности за кооперативна и ефективна комуникация с професионалисти и клиенти от
различен ранг, умения за водене на преговори
• Добра компютърна грамотност
• Професионално отношение, отговорност и дискретност спрямо поверената информация
• Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство.
Допълнителна информация:
• Срочен трудов договор за период от 2 години
• Конкурентно заплащане
• Мотивиращ индивидуален месечен бонус на база постигнати резултати и годишен бонус,
обвързан с груповото представяне на екипа
• Пакет социални придобивки
• Работа в динамична среда.
Ако отговаряте на изискванията ни и желаете да се развивате в областта на събиране на
вземанията, очакваме Вашите професионална автобиография, удостоверение за придобита
юридическа правоспособност и актуална снимка чрез платформата jobs.bg, където е
активна обявата ниОбратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"