Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Електрохолд България ЕООД

Дейност
Електрохолд България ЕООД е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ оперира в 14 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.
Описание

Електрохолд България е 100% собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавана от Еврохолд България АД. Дружеството е правоприемник на ЧЕЗ България, което смени името си, след като на 27.07.2021 г. Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. придоби мажоритарен дял в седем дружества на чешката държавна компания CEZ a.s. в България.

Електрохолд България изпълнява координиращи, управленски и поддържащи дейности за всички дружества от групата на Електрохолд – Електрохолд Продажби, Електрохолд Трейд, Електрохолд ИКТ, ЕРМ Запад, Eлектрохолд ИПС, Фрий енерджи проджект Орешец.

Ръководство
Управител
Карел Крал
За контакт
Адрес
гр. София, ПК 1784, район Младост бул. „Цариградско шосе“ №159, БенчМарк Бизнес Център
Град
София
Държава
България
Телефон
0700 10 010
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"