Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Машинно-технологичен факултет

Описание

Специалности

СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Специалността „Строително инженерство” е нова за Русенски университет „А. Кънчев”. Тя е в процес на акредитиране от Националната агенция по оценка и акредитация, като проект за разкриване на нова специалност и ново професионално направление. Очаква се до започване на кандидат-студентските записвания да бъде утвърден приемът на студенти за учебната 2014-2015 година.

Какво представлява тази специалност? Тя ще  даде знания, умения, нагласи и ценности у бакалавъра инженер по тази специалност, за да може да изпълнява следните дейности:​

 • ​​​изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;
 • изграждане и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура;
 • изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и извършване на земно-изкопни работи;
 • внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;
 • участие в проектиране и изчисление на строителни конструкции и съоръжения;
 • осигуряване на качество на изпълнение на строителни обекти чрез измерване и контрол на параметрите на строителната дейност и технологии;​​
 • Строителните инженери бакалаври ще имат компетентност: да разчитат строителна техническа документация, да познават и използват техническите средства и машини за извършване на строителни работи, да познават строителните технологии и строителните материали, да организират и ръководят строителните дейности, строителни фирми, проекти за изграждане и инсталиране на оборудване в сгради, инженерни съоръжения и транспортна инфраструктура​.

  Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация “строителен инженер”.
  Новата специалност „Строително инженерство” в Русенски университет се открива, за да задоволи нуждите преди всичко на регионите от Североизточна, Югоизточна и Централна България от такива специалисти. Строителни инженери бакалаври по държавна поръчка в момента обучава само Висшето строително училище „Любен Каравелов” в гр. София. Строителни инженери бакалаври обучава и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, но като платено образование. Университетът по архитектура, строителство и геодезия в гр. София обучава строителни инженери магистри и задоволява пазара на труда от проектанти, но се чувства остра нужда от строителни инженери, които да са технически ръководители на строителни обекти, менажери на регионални проекти по строителство или изграждане на пътна и инженерна инфраструктура, макар заплащането на такива специалисти да е много добро​.

  МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

         Универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Техника и технологии". Осигурява широка и сериозна инженерна подготовка в областите на проектирането, производството и поддържането на металорежещи, металообработващи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, енергийни и транспортни машини, както и машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, опаковащата и битова техника и др. Учебният процес е изграден и се провежда по методология на водещи европейски университети. Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри и организатори на промишлени производства, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.

       Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер".​

  МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ

      Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре" в Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния. Тя е резултат от съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, професионален и бизнес английски език, мениджмънт на персонала, бизнес комуникации и др. Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.
      Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер по мениджмънт на качеството".
  ​​

  ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

      Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудничество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството и метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.    Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалификация "индустриален инженер".


  МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

  Класическа и същевременно модерна специалност, даваща фундаментална и специализирана подготовка в областта на материалите и технологиите за тяхното получаване и обработване. Изключително търсена от високотехнологичния бизнес в стараната и чужбина. 
   Учебният процес се провежда в учебно-изследователски лабора¬тории със съвременна материална база, в някои отношения уникална не само за страната, но и в европейски мащаб. Специалността позволява многоцелева реализация и адаптиране към изискванията на пазара на инженерите като експерти по анализ, подбор, оценка и обработване на материалите във фирми, лаборатории и държавни организации. Осигурени са възможности и за засилено езиково и компютърно обучение, както и за свободен избор на специализиращи дисциплини.
  Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи¬кация "инженер-технолог". Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми. Повече за специалността можете да научите на сайта на катедра МТМ: https://www.uni-ruse.bg/departments/MTM, както и и във Facebook тук.

За да получите информация за участниците в тази секция, е необходимо да сте член на нашата мрежа.

Ако имате регистрация в нашата система, можете да влезете с Вашето потребителско име и парола.Потребителско име:
Парола:
 

Ако сте нов потребител, можете да се регистрирате с помощта на бутона по-долу:

Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"