Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Факултет Природни науки и образование

Описание

Факултетът Природни науки и образование (бивш Педагогически факултет) е основан с решение № 413 на Министерския съвет на Република България от 11.10.1994 г.

Факултетът разполага с 36 учебни зали, 8 компютърни зали, лаборатория за психологически изследвания, куклен театър. В него учат над 800 студенти в следните акредитирани с най-висока оценка от НАОА бакалавърски специалности:

 • Компютърни науки;
 • Софтуерно инженерство;
 • Информатика и информационни технологии в бизнеса;
 • Финансова математика;
 • Педагогика на обучението по математика и информатика;
 • Български език и история;
 • Предучилищна и начална училищна​ педагогика;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Социална педагогика.

Във факултета се обучават студенти в различни магистърски програми:

 • Информатика;
 • Софтуерно инженерство;
 • Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело;
 • Математическо моделиране в инженерството;
 • Информационни технологии в обучението по математика и информатика;
 • Информатика и информационни технологии в образованието;
 • Информационни и образователни технологии;
 • Методика на обучението по математика;
 • Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище;
 • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (за притежаващи висше образование);
 • Социално-педагогически дейности;
 • Социално-педагогическа работа с деца и семейства;
 • Лингводидактика в началното училище (английски език);
 • Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език);
 • Съвременна българистика и образование.

Факултетът има акредитирани и следните докторски програми:

 • Теория на възпитанието и дидактиката в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;
 • Методика на обучението по математика в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки;
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки;
 • Методика на обучението по физика в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки;
 • Български език в професионално направление 2.1 Филология от област на висшето образование 2. Хуманитарни науки (съвместно с филиал Силистра);
 • Общо и сравнително езикознание в професионално направление 2.1 Филология от област на висшето образование 2. Хуманитарни науки (съвместно с ФБМ);
 • История на България в професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
  2. Обществени науки;
 • Диференциални уравнения, професионално направление 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
 • Математическо моделиране и приложение на математиката в професионално направление 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
 • Информатика в професионално направление 4.6 Информатика, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика.
В структурата на факултета функционират 5 катедри: Български език, литература и изкуства; Информатика и информационни технологии; Математика; Педагогика, психология и история, Приложна математика и статистика.
 
Преподаватели от факултета участват в международни проекти с колеги от университети в Гърция, Англия, Русия, Грузия, Китай, Италия и други и работят по съвместни програми, свързани с научна работа и обмен на преподавателски и студентски състав с университети от много страни, като Австралия, Австрия, Англия, Белгия, Гърция, Естония, Израел, Испания, Канада, Кипър, Китай, Корея, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Черна гора, Чехия, Унгария и др.

Факултетът участва в организацията на различни форуми като Международната конференция „Числени методи и приложения", регионални, национални и международни състезания и олимпиади по математика, компютърна математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика. Много студенти са наградени с медали от тези и други състезания, участват в международни конференции, семинари, интензивни летни училища.

Към факултета функционират няколко научноизследователски звена:

- Центърът по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски", който работи в областта на фолклористиката, етнологията, етнолингвистиката, етносемиотиката и литературознанието;

- Студентско научноизследователско дружество "Акад. Михаил Арнаудов", което периодично публикува резултати от проведени изследвания;

- Научна лаборатория по проблемите на висшето педагогическо образование, изследваща качеството на учебния процес и привеждането му към европейските образователни стандарти.

За да получите информация за участниците в тази секция, е необходимо да сте член на нашата мрежа.

Ако имате регистрация в нашата система, можете да влезете с Вашето потребителско име и парола.Потребителско име:
Парола:
 

Ако сте нов потребител, можете да се регистрирате с помощта на бутона по-долу:

Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"