Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

Описание
СПЕЦИАЛНОСТИ
Кинезитерапия – акредитирана от НАОА.

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИТЕ намират професионална реализация в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми, климатични училища, хотели, курортни селища, фитнес-центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.
Кинезитерапевтите са висококвалифицирани специалисти, компетентни да извършват функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност с методите на двигателната активност във всички възрастови и професионални групи, включително здравно образование, промоция на здравословен начин на живот и спорт. 
Придобита професионална квалификация - " кинезитерапевт" (дипломите са признати в ЕU).

Ерготерапия - акредитирана от НАОА.

ЕРГОТЕРАПЕВТИТЕ намират професионална реализация в здравни заведения, специални и масови училища, услуги в общността, центрове за професионално обучение, консултантски услуги и др. 
Ерготерапевтите допринасят за развиване, възстановяване и поддържане на уменията за самообслужване, трудова дейност свободни занимания на лица с физически, умствени и психосоциални отклонения, както и за адаптиране на домашната, училищна и работна среда с цел компенсиране на трайно увредени функции. 
Придобита професионална квалификация - "ерготерапевт" (дипломите са признати в ЕU).

Медицинска сестра - ECTS пакет

Завършилите специалността получават право да работят в условията на болничната помощ и в извънболнични заведения самостоятелно или в екип. Придобитият обем теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научно-изследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.
Дейността на медицинската сестра е насочена към здравна промоция, поддържането, лечението и възстановяването и грижата за здравето на личността.
Дипломираните бакалаври придобиват професионална квалификация "медицинска сестра" и намират успешна реализация в страната и чужбина (дипломите са признати в ЕU).

Акушерка - ECTS пакет

Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти. 
Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите ЕДИ от 2011г. Студентите се обучават адекватно по проблемите на съвременното сестринство и акушерство, в чиято основа стои човекът, болен или здрав.
Завършилите специалността "Акушерка" получават право да работят в : акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа (АГ-отделения и кабинети, отделения за анестезиология, реанимация и интензивно лечение, кабинети за социално-правна помощ на майчинството и детството); генетични консултативни кабинети, АГ отделения и кабинети при други специализирани здравни заведения; центрове за семейно планиране, бално-санаториални и курортни центрове.
Дипломираните бакалаври придобиват професионална квалификация "акушерка" и намират успешна реализация в страната и чужбина (дипломите са признати в ЕU).

Социални дейности - ECTS пакет

http://socialaffairsru.tk/​ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
  • специалност Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър";
  • специалност Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър";
Обучението на студентите се извършва по нови учебни планове, които са съобразени с държавните изисквания, националните и европейските образователни постижения и актуалните потребности на професионалната практика.  
Използваната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и преподавателският състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво.

Социалните работници са високо квалифицирани аналитични и приложни специалисти, които осъществяват система от дейности за подпомагане на уязвими и намиращи се в неравностойно положение индивиди, семейства, групи и общности, за да подпомогнат тяхната социализация и интеграция. Те участват активно не само в защитата на правата, съблюдаването на най-добрите интереси и подобряването на качеството на живот на своите клиенти, но и във формирането на по-хуманно и социално отговорно общество. При нарастващото предоставяне на интегрирани социални услуги с клиничен компонент, социалните работници взаимодействат в мултидисциплинарни екипи със специалисти по здравни грижи, кинезитерапевти, ерготерапевти, психолози, педагози и др.
Професионалното направление Социални дейности е акредитирано със специалностите: Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (редовна и задочна форма на обучение) и Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър" (редовна и задочна форма на обучение).

Учебният план по специалностите в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и засилена практическа подготовка през целия курс на обучение в бази с добри практики. Предоставя възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления - социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика и организация и управление на социалните дейности, информатика и информационни технологии, чужд език. Специфичен акцент в теоретичната и практическата подготовка е клиничният компонент с психосоциална и медикосоциална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективна и качествена професионална дейност в определени работни полета и да участват мултидисциплинарна помагаща дейност.

Социалните работници намират професионална реализация в общински и регионални структури на Агенцията за социално подпомагане, специализирани общински и областни администрации, структури на Държавна агенция за закрила на детето, социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, многопрофилни болници за активно лечение, центрове за психично здраве, центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробационни служби, бюра по труда, неправителствени организации, осъществяващи социални дейности и др.

Дипломираните студенти в специалност Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование. Завършилите специалност Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър" могат да кандидатстват в докторски програми в професионалното направление и област на висше образование.​

За да получите информация за участниците в тази секция, е необходимо да сте член на нашата мрежа.

Ако имате регистрация в нашата система, можете да влезете с Вашето потребителско име и парола.Потребителско име:
Парола:
 

Ако сте нов потребител, можете да се регистрирате с помощта на бутона по-долу:

Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"