Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Аграрно-индустриален факултет

Описание

В Аграрно-индустриалният факултет работят 57 преподаватели, от които 4 професори, 32 доценти и 5 доктори. Обучават се около 1000 студенти в редовна и в задочна форма на обучение и 35 докторанти.             

Учебният процес е изграден по модел на водещи европейски университети. Факултетът работи по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.

Факултетът поддържа контакти със сродни факултети и катедри от висши училища и университети, както и с други организации от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Чехия, Словакия, Ирландия, Русия, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска и др.

Специалности

Земеделска техника и технологии

"БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"
Студентите се обучават за: конструиране и изпитване на земеделска техника, организиране и управление на дейности в машиностроителни предприятия; техническа, технологическа и организационна подготовка и осъществяване на земеделското производство, ремонт и поддържане на селскостопанска и автотракторна техника; мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтно-обслужващи предприятия. Завършващите получават професионална квалификация "машинен инженер" или "магистър-инженер".

Аграрно инженерство

"БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"
Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания в избрания подотрасъл на земеделието: растениевъдство, животновъдство или механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията "аграрен инженер" и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.

Хидравлична и пневматична техника

"БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"
Обучението осигурява професионална подготовка за проектиране, монтаж и експлоатация на хидравлични и пневматични системи, хидравлични и пневматични машини, елементи и съоръжения; комплектуване на агрегати, технологични линии и комплексни обекти; проектиране и експлоатация на помпени станции, инсталации за хидро-пневмо транспорт и вентилация; диагностика и ремонт на хидро- и пневмомашини, устройства и системи. Завършилите получават професионална квалификация "машинен инженер" и ще могат да работят в машиностроителни фирми, в системата на водоснабдяване и канализация, в напоителни системи, в НЕК, ТЕЦ и енергетиката изобщо, подготвени са да управляват самостоятелни фирми и сервизи, да извършват дилърска дейност в областта на хидро и пневмо техниката.

Екология и техника за опазване на околната среда

"БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"
Обучението осигурява подготовка за формиране на технически, технологични и организационни решения, разработване на концепции за управление опазването от замърсяване на въздуха, водите и почвата. Студентите изучават технологиите, обосновката на екологични решения, формирането и анализа на замърсяванията, технологиите за пречистване, обработка на твърди отпадъци, опазване от шум и вибрации и др. Завършилите получават професионална квалификация "инженер по опазване на околната среда". Те могат да бъдат технолози и ръководители, проектанти, изследователи и специалисти на пречиствателни съоръжения и технологии, експерти в защитени обекти и резервати и по контрол на замърсяванията.

Инженерен дизайн

"БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР"
Обучението осигурява подготовка на дизайнери с универсални знания и умения, развива у тях способности да решават разнообразни конструкторски, ергономически и дизайнерски задачи в различни сфери на промишлеността, бита, работната среда, авангардните изследвания и др. Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип като водещи творчески личности от по-високо йерархично ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджмънта и бизнеса в областта на дизайна. Завършилите получават професионална квалификация "инженер-дизайнер".

 

За да получите информация за участниците в тази секция, е необходимо да сте член на нашата мрежа.

Ако имате регистрация в нашата система, можете да влезете с Вашето потребителско име и парола.Потребителско име:
Парола:
 

Ако сте нов потребител, можете да се регистрирате с помощта на бутона по-долу:

Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"